Domů » Kontakt a všeobecné obchodní podmínky

Kontakt a všeobecné obchodní podmínky

Sylva Antony Čekalová
E-mail:sylva.cekalova@seznam.czTel: +420 732 469 019

Adresa:
Sylva Antony Čekalová
Komořanská 87/13
143 00, Praha 4

IČ: 66889847
Číslo účtu: 165207974/0300 ČSOB

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
• Elektronickou poštou (e-mailem)

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

• jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
• kód a název zboží dle ceníku,
• způsob odebrání a dopravy,
• dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (váš e-mail) nebo telefonicky (váš telefonní kontakt). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup vinternetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují aupřesňují práva apovinnosti prodávajícího (dodavatele) akupujícího (zákazníka).

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil stěmito obchodními podmínkami aže snimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn amá možnost se snimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání auzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek akupující souhlasí sobchodními podmínkami ve znění kokamžiku odeslání závazné objednávky aje jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění anení přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace ojednotlivých technických krocích vedoucích kuzavření smlouvy jsou patrné ztěchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
• Elektronickou poštou (e-mailem)

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu vobjednávce nezbytné údaje potřebné kúspěšnému splnění objednávky, tj.:

• jméno, příjmení abydliště nebo obchodní jméno asídlo kupujícího,
• IČO aDIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
• kód anázev zboží dle ceníku,
• způsob odebrání adopravy,
• dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka vnašem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (váš e-mail) nebo telefonicky (váš telefonní kontakt). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky vokamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem zúčtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran apřípadné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady spřevodem finančního obnosu.

Zákazník je osvé objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím aspotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami adále vrozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele adále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím akupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím apodnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami adále vrozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) apříslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím akupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího ovlastnostech prodávaných výrobků, ozpůsobu použití aúdržby výrobku. Je-li to nezbytné sohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém kvýrobku.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy vtéto lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující kodstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu sprojevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého zpřepravců spolu spísemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených svrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno vpůvodním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů anávodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, ato nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu vsouvislosti sdodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou kdispozici při osobním odběru ana internetových stránkách akaždý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn amá možnost se snimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit vsouvislosti se změnou platné právní úpravy sv souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

- See more at: http://www.trampsky-magazin.cz/kontakt#sthash.DX9MHZys.dpuf

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup vinternetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují aupřesňují práva apovinnosti prodávajícího (dodavatele) akupujícího (zákazníka).

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil stěmito obchodními podmínkami aže snimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn amá možnost se snimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání auzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek akupující souhlasí sobchodními podmínkami ve znění kokamžiku odeslání závazné objednávky aje jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění anení přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace ojednotlivých technických krocích vedoucích kuzavření smlouvy jsou patrné ztěchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
• Elektronickou poštou (e-mailem)

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu vobjednávce nezbytné údaje potřebné kúspěšnému splnění objednávky, tj.:

• jméno, příjmení abydliště nebo obchodní jméno asídlo kupujícího,
• IČO aDIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
• kód anázev zboží dle ceníku,
• způsob odebrání adopravy,
• dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka vnašem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (váš e-mail) nebo telefonicky (váš telefonní kontakt). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky vokamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem zúčtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran apřípadné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady spřevodem finančního obnosu.

Zákazník je osvé objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Právní vztahy mezi prodávajícím aspotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami adále vrozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., oochraně spotřebitele adále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím akupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím apodnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami adále vrozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) apříslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím akupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího ovlastnostech prodávaných výrobků, ozpůsobu použití aúdržby výrobku. Je-li to nezbytné sohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém kvýrobku.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy vtéto lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující kodstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu sprojevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého zpřepravců spolu spísemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených svrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno vpůvodním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů anávodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, ato nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu vsouvislosti sdodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou kdispozici při osobním odběru ana internetových stránkách akaždý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn amá možnost se snimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit vsouvislosti se změnou platné právní úpravy sv souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

- See more at: http://www.trampsky-magazin.cz/kontakt#sthash.DX9MHZys.dpuf

Vítejte na stránkách věnovaných starobylé textilní technice zvané krosienkování.

Moje cesta ke krosienkám

Jmenuji se Sylva Antony Čekalová. Mou profesí je restaurování kachlových kamen, ale textilním technikám se věnuji odmala, kdy mne moje praprateta učila plést a háčkovat. Před několika lety jsem se setkala s technikou krosienkování a tolik mne okouzlila, že ostatní textilní techniky již používám spíše v souvislosti s krosienkami a pro jejich doplnění. Mám ráda stará řemesla a přírodní materiály. Práce s hlínou, dřevem, vlnou nebo jinými přírodními vlákny, jichž se lidé dotýkali už před tisíci let, mi dává pocit harmonie a propojení s tvořivými lidmi prošlého času. Když se prsty noří do osnovy, jako by člověk proplétal vlákna myšlenek, spojoval nitky minulosti a přítomnosti.

Číst více >


Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy.

Podmínky použití a sdílení obsahu stránek naleznete dole na stránce v záložce Copyright. „Připínání“ mých krosienkovaných výrobků na Pinterest vítám.
Veškeré výrobky, které zhotovíte s pomocí mých online návodů nebo kurzů jsou zcela vaším vlastnictvím a mohou být jakkoli vystavovány nebo prodávány. Jakékoli odkazy na tyto stránky ocením a jsou velmi vítány!

Děkuji za návštěvu:)

Pokud byste rádi odebírali novinky, pošlete mi Vaši emailovou adresu.

en
cz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace